Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.zabruslime.cz, společnost GIVE Group s.r.o., se sídlem K Žižkovu 640/9, Praha 9 – Vysočany, IČ: 04448511 uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
 

Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.
 

Kupující svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Vytvořit účet“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.
 

Zároveň souhlasí, aby Prodávající výše uvedené údaje v rámci svých činností, zejména marketingových, zpracovával a shromažďoval zejména ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, uschováváním, tříděním, kombinováním, používáním a likvidováním v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Prodávající je oprávněn tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může Kupující kdykoli odvolat. Na písemnou žádost Kupujícího budou osobní údaje z databáze vymazány a Prodávající je nadále nebude zpracovávat.
 

Osobní údaje o Kupujícím jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující dává Prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely splnění předmětu kupní smlouvy a pro marketingové účely (zejména pro zasílání obchodních sdělení. Tyto údaje uděluje Kupující na neurčitou dobu, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu GIVE Group s.r.o., K Žižkovu 640/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl Prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné a přesné. Rovněž bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou přísně důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) a výjimkou třetí osoby, která jedná pro Prodávajícího nebo jeho jménem, případně v souvislosti s podnikáním Prodávajícího jako jeho významným obchodním partnerem, a to za účelem dalšího zpracování v souladu s účelem, pro který byla data původně shromážděna Prodávajícím, k čemuž (takovému zpracování osobních údajů) Kupující vyslovuje souhlas.
 

Údaje o Kupujícím jsou ukládány v zabezpečené databázi, jsou plně chráněny proti zneužití a budou zpracovávány v elektronické nebo v tištěné podobě.

Navštivte partnerské obchody
z produkce Internetový-prodej.cz